Estatuts

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Anselm Clavè està constituïda a la població de Cornellà de Llobregat i es regeix per:

  • Estatuts de l'AMPA (adjunts).
  • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació.
  • Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació.
  • Subsidiàriament, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació de la Generalitat.


Estatuts de l'AMPA Escola Anselm Clavé de Cornellà